Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Svozový kalendář r. 2021

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ 16.10.2021

 

JAK LIKVIDOVAT ODPADY V OBCI?

EKOLOGICKY !!!

KOMUNÁLNÍ ODPAD:

Zbytkový komunální odpad po vytřídění v domácnostech sváží pracovníci firmy Marius Pedersen co 14 dní. Přesné termíny naleznete níže.

Komunální odpad, který není možné vytřídit a vložit do popelnice, z důvodu nadměrné velikosti, se sváží dvakrát ročně do velkoobjemových kontejnerů přistavených u obecního úřadu, u na prostrantství u váhy a v Herticích na návsi.

 

CO TŘÍDÍME :

 


PLASTY, TETRA PACKY (krabice od mléka, džusů a pod.):

Plastový odpad, tetra packy, popřípadě plechovky třídíme do žlutých pytlů, které umísťujeme před svými domy podle termínů jejich svozu, nejlépe v předvečer svozu.

ŽLUTÉ PYTLE JSOU K ZAKOUPENÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ.

 


PAPÍR:

Starý papír svazujeme do balíků, které shromažďujeme doma a předáváme do přistavených kontejnerů sběru starého papíru, který je organizován dvakrát až třikrát ročně Základní školou.

Papír, který není možné svázat do balíků třídíme do modrých pytlů, které umísťujeme před svými domy podle termínů jejich svozu, nejlépe v předvečer svozu.

MODRÉ PYTLE JSOU K VYZVEDNUTÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ.

 


SKLO:

Pro likvidaci skla jsou určeny zelené a bílé kontejnery umístěné na sběrných místech v obci. 


ŽELEZO:

Sběr železného šrotu provádí při jarním a podzimním úklidu místní skauti.

V pátek 12.dubna od 16.00 hod budou skauti sbírat železný šrot. Staré železo vyložte před domy nebo skauty upozorněte, kde je máte uloženo. Železný šrot nesmí obsahovat tlakové nádoby, prázdné obaly od sprejů, gumové, dřevěné nebo skleněné části, skleněnou vatu a jiné nekovové materiály. Drobné kovové obaly a plechovky je vhodné odkládat raději mezi plasty. Skauti děkují za spolupráci.


ELEKTROZAŘÍZENÍ A BATERIE:

Nefunkční a vyřazená, ale kompletní elektrozařízení je možné odevzdat u staré školy členům místního Sboru dobrovolných hasičů. Drobné elektrospotřebiče a malé baterie je možné odevzdat do plechového koše na obecním úřadě.

 


NEBEZPEČNÝ ODPAD:

Svoz nebezpečného odpadu se koná dvakrát ročně při sběru velkoobjemového odpadu. 

 


OŠACENÍ, TEXTIL, HRAČKY, OBUV:

Čisté vkládáme do speciálních kontejnerů umístěných u váhy a u obecního úřadu. 


 

ČERSTVĚ POSEČENÁ TRÁVA A LISTÍ, BIOODPAD:

Trávu a listí likvidujeme nejlépe v kompostérech na svých zahradách nebo              v domácnostech, případně bioodpad svážíme do kontejnerů, které jsou umístěny na prostranství u váhy, u obecního úřadu a na návsi v Herticích. 

Platí zákaz ukládání větví o průměru nad 1cm do těchto kontejnerů !!!

Trávu a listí nepálíme! Chceme v obci dýchat čerstvý vzduch, mít otevřená okna a sušit vyprané prádlo venku...

Trávu a listí nevysypáváme podél řeky ani potoka, protože tím porušujeme zákon. Zanášíme koryto toku a snižujeme tím jeho průtočnost. Tráva ani listí břehy nezpevní, při dešti nebo velké vodě bývá tento materiál odplavován a způsobuje zanášení vodoteče dále po proudu.

KUCHYŇSKÉ OLEJE A TUKY

Povinné třídění jedlých tuků a olejů

Od 1.ledna 2020 mají obce dle vyhlášky č. 210/2018 Sb., povinnost zajistit separaci kuchyňských olejů a tuků.

V naší obci bude od 1.února 2020 přistavena u staré školy nádoba s označením „Kuchyňské oleje a tuky“, do které můžete v pracovní době nebo po dohodě s pracovníky údržby obce vhazovat v uzavíratelných obalech, nejlépe PET lahvích, nepoužitelné jedlé oleje a tuky.

Po odvozu svozovou firmou budou odborně zlikvidovány nebo zrecyklovány pro použití v různých průmyslových odvětvích (automobilový nebo energetický průmysl).

Není možné ukládat: technické oleje a maziva (převodové, motorové apod.)

Řízenou likvidací rostlinných olejů přispějeme k šetření přírodních zdrojů, energií a emisí.

VĚTVE:

Větve od průměru větším jak 1cm svážíme a ukládáme  na určené místo do bývalého dvora zemědělského družstva.

PSÍ EXKREMENTY:

Sbíráme do sáčků a vhazujeme do plastových košů, pro tento účel rozmístěných po obci. Doporučujeme:

 

NESPALUJTE ODPAD!

MOŽNOSTI JAK VYTÁPĚT

LÁTKY ZNEČISŤUJÍCÍ OVZDUŠÍ

DESATERO SPRÁVNÉHO VYTÁPĚNÍ

CO PATŘÍ A NEPATŘÍ DO KONTEJNERŮ?

 

Pro více informací týkajících se třídění odpadů, ohleduplného topení, ovzduší apod. doporučujeme internetové stránky www.arnika.org

Video - Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům

Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva:

Desatero správného topiče 

Jak správně topit

Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj

Pravidelně čisti komín, kouřovod

Používej moderní spalovací zařízení

 

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

Svozová firma Marius Pedersen a.s.

Zpětný odběr elektrozařízení a sběr baterií

Pytlový sběr v obci

Co do kamen nepatří